Apie mus/About us

APIE MUS

2022 m. pradžioje LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija jungė 960 narių. Asociacijoje per pandemiją narių ir skyrių skaičius sumažėjo: šiuo metu veikia 18 skyrių ir klubų bei 16 meno saviveiklos kolektyvų.

Vykdomos veiklos daugiausia finansuojamos iš SADM projektams skiriamų lėšų, o taip pat iš nario mokesčio. Projektai tęstiniai, juose kasmet dalyvauja apie 800-850 narių.

LPS „Bočiai” Vilniaus miesto bendrija 2019 m. pradžioje jungė 1250 narių. Aktyvi Lietuvos nevyriausybinė organizacija veikia kaip asociacija, sudaryta iš 20 skyrių ir klubų. Bendrijoje veikia 16 meno saviveiklos kolektyvų.

 

Didelio narių susidomėjimo sulaukė paskutinis, 2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas „Senjorai visuomenėje ir valstybėje“ (projekto biudžetas 18.000 EUR).

 

Projekto vykdymo metu vyko senjorų gyvenimo kokybės tyrimas, dvi konferencijos, meno kolektyvų koncertai, edukacinės paskaitos, ekskursijos, nuoširdus susitikimas su kolegomis Bočiais Telšiuose, šv. Mišios Telšių katedroje ir kt.

Svarbiausia ir visiems labai patikusi priemonė buvo Senjorų sveikatinimo stovykla Palangoje, kuri prasidėdavo rytine mankšta ir maudynėmis jūroje…, o baigėsi sukurtu stovyklos himnu, kurį paskutinę dieną atliko visi projekto dalyviai.

Kai kurie įsimintini stovyklos momentai įamžinti specialiai tam sukurtame videoklipe:   https://www.youtube.com/watch?v=zNUvQaevqSQ&t

 

Bendrija plėtoja visuomeninę kultūrinę veiklą, rengia koncertus, susitikimus su pagyvenusiais žmonėmis, jaunimu, vaikų ir senelių globos namais, pažymi visuomenės iškilias datas, rūpinasi senjorų laisvalaikio organizavimu, rengia pažintines išvykas, keliones, plėtoja kvalifikacinių įgūdžių tobulinimą. Pastaruoju metu skiriamas didesnis dėmesys medicininėms žinioms, sveikos gyvensenos renginiams, socialinėms bei ekonomėms naujienoms. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe rengiamos bendros paskaitos ir seminarai sveikatos, sveikos gyvensenos klausimais, juose dalyvauja patyrę Vilniaus miesto gydymo įstaigų specialistai. Dėka vykdomų projektinių programų rengiame vyresnio amžiaus žmonių profilaktinius sveikatos patikrinimus, sergantiems sąnarių ir stuburo ligomis sudaromos sąlygos nemokamai atlikti fizioterapijos ir vandens procedūras, mokomasi jogos pratimų. Organizuojame projektus ir edukacinius renginius, įgalinančius perduoti vyresniųjų patirtį jaunimui, skatiname bendrą kartų sportavimą, ugdome jaunimo pagarbą vyresniesiems.

Vilniaus „Bočių“ bendrija 1991 m. lapkričio mėnesį buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje.  Bendrijos pirmąja pirmininke buvo išrinkta įžymi estrados dainininkė, dainų autorė, poezijos ir dailės meno kūrėja Lilijana Ablėnaitė-Miškinienė, neseniai įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausiai scenoje išsilaikiusi atlikėja. Beveik po dvejų metų pirmininko pareigas perėmė Danutė Baginskienė, po jos Juozas Šimulionis, o Albinas Cibulskas pirmininko pareigas ėjo 9 metus paeiliui, 1996-2005 metais. Vėliau, 2005- 2008 metais pirmininkais buvo renkami Ona Gasparavičiūtė, nuo 2008 metų du metus Povilas Butkus, nepilnus metus –  Donatas Papaurėlis, o 2011-2016 m. vėl Povilas Butkus.

Dėkojame jiems už ilgą ir nuoseklų darbą bendrijos labui!

vadovai

Vilniaus bendrija 2020 m. jungė 20 skyrių, nario mokestį mokėjo 1249 asmenys (organizacijos struktūrą ir kontaktus žr. mūsų tinklapyje www.vilniausbociai.lt). Didžiausi ir aktyviausi skyriai: Vilkpėdės, Naujamiesčio, Antakalniečių, Šeškinės, Bičiulių. Jiems vadovauja atsidavusios, nepailstančios ir kūrybingos pirmininkės S. Ligeikienė, O. Židonytė (perėmė vairą iš R. Uždavinienės), G. Berkelienė, G. Radušienė, V. Račkauskienė. Bendrijoje veikia 15 meno kolektyvų, užsienio kalbų klubas. Vienas mėgstamiausių bočių užsiėmimų yra kelionės po Lietuvą ir užsienį.  Net septyni skyriai nuolat organizuoja įvairias pažintines keliones bei narių poilsį Baltijos pajūryje. Kol nebuvo pandemijos, kasmet keli autobusai linksmai dardėdavo į Vilniaus Bočių organizuojamus Vasaros festivalius Gardine, Gižycke, Piarnu. Šiuose renginiuose prie mūsų prisijungdavo ir smagūs kolegos iš Estijos bei Latvijos.  Kasdieniam gyvenime skyriai veikia savarankiškai, turi savo darbo planus, rengia šventes, o nariai susitinka ir bendruose renginiuose. Lietuvos 100-metį iškilmingai pažymėjome Vyriausybės rūmuose, kur vyko didelis koncertas, skyrių pirmininkams apdovanojimus teikė Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė.

2016 metais, sudarius bendradarbiavimo sutartį su LVŽS partija, ypač didelį dėmesį imta skirti socialiniams ir pensijų didinimo klausimams. Vyko dažni susitikimai ir diskusijos su valdžios ir vyriausybės atstovais, daug kalbėta ir su bendrijos nariais skyriuose. Per keletą metų suorganizuoti 5 masiniai mitingai, į juos kviesdavome ir LPŽA bei profsąjungų atstovus. Duodavome interviu, buvome kviečiami į televizijos laidas. Manome, kad prisidėjome prie to, jog 2018 m. pagaliau buvo nutrauktas ilgametis daugiamilijoninių sumų pervedinėjimas iš Sodros pensijų biudžeto į  privačius II pakopos fondus. Pensijas pradėta indeksuoti, kas užtikrino jų augimą. 2019 m. „Žinių radijuje“  inicijavome ne vieną radijo laidą „Atviras pokalbis“, kvietėme į jas mus dominančius pašnekovus. Bendrijos veiklos kryptys daug kur sutampa su Eurag Lietuva asociacijos tikslais.

Asociacija nuo seno vykdo taip pat įvairius edukacinius, sporto bei sveikatinimo projektus.  Natūralu, kad kelionių ir projektų vykdymo metu visada atsiranda vietos ne tik koncertiniam pasirodymui, bet ir smagiai dainai, nuoširdžiam pabendravimui. Didelio narių susidomėjimo sulaukė paskutinis, 2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas „Senjorai visuomenėje ir valstybėje“. Jo metu vyko tyrimas, dvi konferencijos, meno kolektyvų koncertai, edukacinės paskaitos, ekskursijos, nuoširdus susitikimas su kolegomis Bočiais Telšiuose, šv. Mišios Telšių katedroje ir kt.  Svarbiausia ir visiems labai patikusi priemonė buvo Senjorų sveikatinimo stovykla Palangoje, kuri prasidėdavo rytine mankšta ir maudynėmis jūroje…, o baigėsi sukurtu stovyklos himnu, kurį paskutinę dieną atliko visi projekto dalyviai. Kai kurie įsimintini stovyklos momentai įamžinti specialiai tam sukurtame videoklipe:   https://www.youtube.com/watch?v=zNUvQaevqSQ&t

Bendrijos Įstatai

LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ VILNIAUS MIESTO BENDRIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

1.2. Asociacijos pavadinimas – LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ VILNIAUS MIESTO BENDRIJA (sutrumpinti pavadinimai – LPS „Bočiai“ Vilniaus m. bendrija arba Vilniaus m. bendrija „Bočiai“, arba Bendrija). Bendrija vienija fizinius asmenis – pensininkus ir priešpensinio amžiaus (vyresnius kaip 50 metų) asmenis, siekiančius vyresnio amžiaus žmonių (toliau – vyresniųjų) gyvenimo kokybės gerinimo ir geresnio savo interesų atstovavimo.

1.3. Vilniaus m. bendrija „Bočiai“ yra nevyriausybinė savanoriška asociacija, veikianti laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir savo veiklą grindžianti šiais įstatais.

1.4. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ nariais gali būti fiziniai asmenys – Lietuvos piliečiai pensininkai ir priešpensinio amžiaus (vyresni kaip 50 metų) asmenys, tame tarpe ir gyvenantys užsienyje, gaunantys visas įstatymais numatytas pensijų rūšis, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, partiškumo, religijos ir lyties. Nariai – fiziniai asmenys gali jungtis į Bendrijos struktūrinius – teritorinius padalinius filialus ir atstovybes (skyrius ir klubus), kurie gali būti įregistruoti ir veikti kaip atskiri juridiniai vienetai, jei jų veikla neprieštarauja Bendrijos įstatams.

1.5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija turi savo simboliką ir atributiką, antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat gali turėti sąskaitas užsienio valstybių bankuose. Bendrija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Bendrija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Bendrijos prievoles.

1.6. Bendrijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

1.7. Bendrijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

2. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

2.1. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narius vienija bendras tikslas – sulaukus vyresnio amžiaus, išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais. Bendrija savo veiklą grindžia jos narių iniciatyva ir galimybėmis. Veikla turi būti įdomi, naudinga patiems nariams, visuomenei ir Tėvynei.

2.2. Bendrijos pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra visų lygių valdžios institucijose atstovauti Lietuvos vyresniųjų ekonominiams, socialiniams, kultūriniams interesams; organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, kursus, leidybinę veiklą, dalyvauti įvairiuose projektuose; teikti visuomenei ir savo nariams politinio, teisinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio pobūdžio informaciją apie vyresniųjų padėtį bei reikalus Lietuvoje ir visame pasaulyje; įgyvendinant principą: „Mokytis visą gyvenimą!“, teikti savo nariams mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas; organizuoti vyresniųjų meninės saviraiškos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus.

 

3. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Vilniaus m. bendrija „Bočiai“ šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

3.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti jos tikslus ir uždavinius; užsiimti leidyba, steigti visuomenės informavimo priemones.

3.1.2. Organizuoti įvairius mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus.

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, demonstracijas, piketus, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius.

3.1.4. Pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti ir juo disponuoti.

3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

3.1.6. Įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos

įstatymus, viešąsias įstaigas ir kitus juridinius asmenis, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis.

3.1.7. Steigti fondus.

3.1.8. Gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų.

3.1.9. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, gavusi paramos gavėjo statusą, tapti paramos gavėju ir gauti paramą.

3.1.10. Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

3.1.11. Bendradarbiauti su kitomis vyresniojo amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir  užsienyje.

3.1.12. Būti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariu bei oficialiai naudoti bendrijos pavadinimą Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija. Kaip LPS „Bočiai“ juridinis narys, Vilniaus m. bendrija „Bočiai“ turi teises bei pareigas, numatytas sąjungos įstatuose, tarp jų teisę naudotis LPS „Bočiai“ registruotu prekės ženklu – emblema su žodžiais LIETUVOS BOČIAI, simbolizuojančia Ąžuolą – Namą – Tėvynę.

3.1.13. Steigti savo filialus ir atstovybes (skyrius ir klubus). Šie struktūriniai bendrijos padaliniai steigiami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytus reikalavimus. Bendrija neatsako pagal filialo ar atstovybės (skyriaus ar klubo) prievoles. Filialas ar atstovybė (skyrius ar klubas) veikia pagal Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ valdybos patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus filialo ar atstovybės (skyriaus ar klubo) pavadinimas, veiklos tikslai, organai ir jų kompetencija, kitos Lietuvos įstatymų ir šių įstatų numatytos nuostatos.

3.1.14. Vilniaus m. bendrija ,,Bočiai“ gali būti ir kitų asociacijų nariu, jei jų veikla neprieštarauja Bendrijos įstatams.

3.2. Bendrija yra nepolitinė organizacija, tačiau visų lygių rinkimuose gali remti kandidatus ir partijas, kurių rinkimų programose yra numatyta atstovauti teisėtiems Lietuvos pensininkų ir priešpensinio amžiaus (vyresnių kaip 50 metų) asmenų interesams ir reikalavimams.

3.3. Vilniaus m. bendrijai „Bočiai“ draudžiama:

3.3.1.Neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn bendrijos nariui, valdybos nariui,darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

3.3.2. Mokėti bendrijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendrijos turto dalį, viršijančią nario mokestį.

3.3.3. Bet kokia forma skirstyti Bendrijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, Bendrijos ar jos valdymo organų nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.

 

4. BENDRIJOS NARIAI, RĖMĖJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai pensininkai ir priešpensinio amžiaus (vyresni kaip 50 metų) asmenys  dėl priėmimo į Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendriją kreipiasi su rašytiniu prašymu į Bendrijos valdybą arba jos nurodytą filialą ar atstovybę (skyrių ar klubą). Prašyme reikia nurodyti, kad asmuo pripažįsta LPS „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos įstatų keliamus tikslus ir uždavinius bei įsipareigoja būti lojaliu nepriklausomai demokratinei Lietuvos valstybei.

4.2. Naujas narys priimamas Bendrijos arba filialo ar atstovybės (skyriaus ar klubo) valdybos sprendimu paprastąja balsų dauguma.

4.2.1. Vilniaus m. bendrijos ,,Bočiai“teritorinių padalinių – filialų ar atstovybių (skyrių ar klubų) narius atstovauja šių padalinių narių – fizinių asmenų visuotiniame susirinkime išrinktas vadovas (pirmininkas) ar kitas susirinkimo įgaliotas asmuo.

4.3. Fizinio asmens narystė Vilniaus m. bendrijoje „Bočiai“ įforminama jo parašu vardiniame narių sąraše ir nario pažymėjimu. Narių sąraše reikia nurodyti asmens pilną vardą, pavardę, gimimo metus, mėnesį ir dieną, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį.

4.4. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narių sąrašus tvarko ir nario pažymėjimus pasirašo arba Bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

4.5. Fiziniai nariai bet kada gali išstoti iš Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“, apie tai raštu pranešę Bendrijos pirmininkui ar valdybai arba filialo ar atstovybės (skyriaus ar klubo) vadovui ar valdybai, atsižvelgiant į tai, kuriuose sąrašuose narys įrašytas. Tokiu atveju nario mokestis ar kitaip Bendrijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.6. Narį galima pašalinti iš Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narių: už sistemingą įstatų nesilaikymą, už veiklą, prieštaraujančią Bendrijos tikslams, už daromą materialinę žalą, už nario mokesčio nemokėjimą be pateisinamos priežasties, už nario etikos ir moralės normų pažeidimus,– Bendrijos arba filialo ar atstovybės (skyriaus ar klubo) valdybos sprendimu 2/3 balsų dauguma.

4.7. Sprendimą dėl pašalinimo LPS „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos narys gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui ar narių atstovų konferencijai.

4.8. Už netinkamą elgesį ar nario etikos pažeidimus kolegialus valdymo organas –valdyba turi teisę nariui pareikšti viešą papeikimą, kuris įrašomas į posėdžio protokolą.

4.9. Bendrijos rėmėju gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių pilietis ar juridinis asmuo, pritariantis Bendrijos tikslams ir uždaviniams ir pareiškęs norą tapti rėmėju. Rėmėjas nemoka nario mokesčio, jis turi visas nario teises, išskyrus balsavimo teisę.

4.10. Visi Bendrijos nariai turi lygias teises:

4.10.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime ar narių atstovų konferencijoje, įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį.

4.10.2. Rinkti ir būti renkamas į valdymo organus ir problemines komisijas; būti renkamas delegatu į suvažiavimus ir narių atstovų konferencijas nustatytų kvotų ribose.

4.10.3. Valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis Bendrijos baze, įranga, teikiamomis paslaugomis.

4.10.4. Susipažinti su narių sąrašu, valdybos sprendimais, LPS „Bočiai“ valdymo organų sprendimais bei kitais dokumentais, kurie adresuoti Bendrijai.

4.10.5. Kreiptis su klausimais, pareiškimais, pasiūlymais į bet kurį valdymo organą ar jo narį ir gauti motyvuotą atsakymą.

4.10.6. Asmeniškai dalyvauti posėdyje, kuriame svarstoma jo veikla.

4.11. Bendrijos nariai privalo būti tolerantiški kitiems nariams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras, nepažeisti nario etikos ir moralės normų, mokėti nustatyto dydžio nario mokestį. Aktyviausi nariai gali būti apdovanojami Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ Padėkos raštais ir kitaip pagerbiami.

4.12. Bendrijai esant Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ juridiniu nariu, visiems bendrijos nariams – fiziniams asmenims tampa privalomi bendri reikalavimai ir sprendimai. Bendrijos teikimu, nusipelnę nariai už aktyvią veiklą gali būti apdovanojami Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Padėkos raštais, ilgamečiai nariai – Garbės ženklu, o ypač nusipelniusiems Lietuvos pensininkų sąjungai „Bočiai“ Lietuvos ar užsienio piliečiams Bendrijos teikimu LPS ,,Bočiai“ taryba gali suteikti Garbės nario vardą.

 

5. BENDRIJOS ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA BEI ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijoje yra šie organai:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija – aukščiausiasis organas.

5.1.2. Vienasmenis valdymo organas –  pirmininkas.

5.1.3. Kolegialus valdymo organas – valdyba.

5.1.4. Kontrolės organas – Vilniaus m. bendrijos revizijos komisija.

5.2. Kiti valdymo organai Vilniaus m. bendrijoje „Bočiai“ nesudaromi.

 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

5.3. Bendrijos aukščiausiasis organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

5.3.1. Jeigu dėl didelio narių skaičiaus (virš 300 narių) neįmanoma surengti visuotinio susirinkimo, tai kviečiama narių atstovų (delegatų) konferencija, kuri turi visas visuotinio susirinkimo teises. Konferencijos delegatais yra Vilniaus m. Bendrijos skyriaus ar klubo, filialo ar atstovybės narių visuotiniame susirinkime išrinkti narių atstovai – delegatai. Konferencijos delegatai renkami atviru balsavimu pagal Bendrijos valdybos nustatytas kvotas, tačiau ne daugiau kaip 1 (vienas) atstovas nuo 10 (dešimties) narių. Konferencijos delegatais be rinkimų pagal pareigas yra Bendrijos filialų ar atstovybių (skyrių ar klubų)  vadovai (pirmininkai).

5.3.2. Visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija dirba pagal posėdžio pradžioje pasitvirtintą darbo reglamentą.

5.4. Visuotinio narių susirinkimo (ar narių atstovų konferencijos) vietą, laiką, preliminarią darbotvarkę, narių atstovavimo normas nustato Bendrijos valdyba ir sutartu būdu praneša visiems nariams ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Esant reikalui, gali būti šaukiamas neeilinis susirinkimas ar narių atstovų konferencija, kuriuos inicijuoja valdyba arba 1/3 Bendrijos narių.

5.5. Visuotinio narių susirinkimo ar narių atstovų konferencijos kompetencijai priklauso:

5.5.1. Bendrijos strateginių veiklos gairių nustatymas, koregavimas ir tvirtinimas.

5.5.2. Reglamento ir darbotvarkės tvirtinimas.

5.5.3. Įstatų priėmimas, papildymas ir pakeitimas.

5.5.4. Bendrijos pirmininko rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu.

5.5.5. Valdybos narių nuo 5 iki 25 rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu.

5.5.6. Revizijos komisijos narių nuo 3 iki 5 rinkimas ir atšaukimas atviru balsavimu. Revizijos komisijos nariais negali būti renkami valdybos nariai, bendrijos pirmininkas.

5.5.7. Probleminių ir laikinųjų komisijų įvairiems klausimams spręsti sudarymas, pavedimų skyrimas ir ataskaitų išklausymas.

5.5.8. Bendrijos valdybos veiklos svarstymas ir sprendimų priėmimas.

5.5.9. Bendrijos pirmininko, valdybos ir iždininko (buhalterio) metinės veiklos ataskaitų išklausymas ir tvirtinimas.

5.5.10. Apeliacijų dėl pašalinimo iš Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narių svarstymas ir sprendimų priėmimas.

5.5.11. Nario metinio mokesčio dydžio nustatymas ir keitimas.

5.5.12. Sprendimų dėl Bendrijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priėmimas.

5.6. Visuotinis susirinkimas (ar narių atstovų konferencija) teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau pusės bendrijos narių (ar  konferencijos delegatų).

5.7. Visuotinio narių susirinkimo (ar narių atstovų konferencijos) sprendimai priimami paprastą balsų dauguma, išskyrus įstatų priėmimą, papildymą ir pakeitimą, Bendrijos reorganizavimą ar likvidavimą, kuriems reikia 2/3 dalyvaujančių visuotiniame susirinkime narių (ar  konferencijos delegatų) balsų daugumos. Valdybai išrinkti reikia daugiau kaip pusės susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančių bendrijos narių  balsų (50% +1 balsas).

5.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime (ar narių atstovų konferencijoje) nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po dviejų savaičių turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas (ar narių atstovų konferencija), kurie turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, ir tada jau nesvarbu, kiek susirinkime (ar konferencijoje) dalyvaus Bendrijos narių.

5.9. Visuotiniai narių susirinkimai ar narių atstovų konferencijos posėdžiai protokoluojami ir pasirašomi visuotinio narių susirinkimo (ar narių atstovų konferencijos) pirmininko ir protokolą rašiusių sekretorių. Visuotinio susirinkimo nariai ar narių atstovų konferencijos delegatai registruojami pasirašant. Registracijos sąrašai pridedami prie protokolų.

 

VALDYBA

5.10. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos kolegialus valdymo organas yra valdyba, kurią sudaro Bendrijos pirmininkas, jo pavaduotojai, Bendrijos Garbės pirmininkas ir visuotinio narių susirinkimo (ar narių atstovų konferencijos) dvejiems metams išrinkti nuo 5 iki 25 valdybos nariai. Valdyba kasmet atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui (narių atstovų konferencijai).

5.11. Valdybos nariu gali būti renkamas tik Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narys, veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nariais gali būti renkami Bendrijos struktūrinių padalinių – filialų ar atstovybių (skyrių ar klubų) vadovai (pirmininkai). Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.

5.12. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmąjame posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo pagal Lietuvos pensininkų sąjungoje „Bočiai“ galiojančią praktiką renkamas Bendrijos pirmininkas.

5.13. Valdybos nariai pirmąjame posėdyje pasiskirsto pareigomis, išrenka sekretorių, iždininką (buhalterį), patvirtina Bendrijos pirmininko pasiūlytus pavaduotojus.

5.14. Valdybos posėdžius kartą per mėnesį šaukia valdybos pirmininkas (jam nesant – pavaduotojas). Valdybos sprendimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

5.15. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

5.16. Bendrijos pirmininkui ir iždininkui (buhalteriui) gali būti mokamas atlyginimas, kurio dydį bei sąlygas turi patvirtinti valdyba savo sprendimu.

5.17. Valdybos kompetencijai priklauso:

5.17.1. Bendrijos pirmininko pasiūlytų kandidatų į jo pavaduotojus tvirtinimas. Jų skaičių nustato pirmininkas.

5.17.2. Spręsti visus Bendrijos valdymo, organizacinius, finansinius, ūkinius, einamuosius klausimus, siekiant įgyvendinti Bendrijos tikslus ir uždavinius.

5.17.3. Kviesti eilinį ir neeilinį visuotinį narių susirinkimą, nustatyti jo datą, vietą, darbotvarkę.

5.17.4. Bendrijai turint virš 300 narių, kviesti eilinę ir neeilinę narių atstovų konferenciją su visomis visuotinio narių susirinkimo teisėmis, nustatyti jos datą, vietą, darbotvarkę, narių atstovavimo normas ir delegatų rinkimo tvarką.

5.17.5. Bendrijai esant Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariu, rinkti delegatus į LPS „Bočiai“ suvažiavimą pagal LPS „Bočiai“ valdybos nustatytas kvotas.

5.17.6. Kartu su Bendrijos pirmininku parengti metinę veiklos ataskaitą visuotiniam narių  susirinkimui ar narių atstovų konferencijai ir, esant reikalui, LPS ,,Bočiai“ valdybai.

5.17.7. Kaupti lėšas, sudaryti veiklos sąmatas, ruošti projektus, priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo.

5.17.8. Analizuoti ir vertinti pirmininko pateiktą ataskaitą apie organizacijos veiklą ir sandorius, iždininko (buhalterio) ataskaitą apie lėšų panaudojimą.

5.17.9. Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis.

5.17.10. Priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Vilniaus m. bendriją „Bočiai“.

5.17.11. Spręsti dėl nario pašalinimo iš Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ 2/3 balsų dauguma.

5.17.12. Teikti kandidatus dėl Bendrijos ir LPS „Bočiai“ apdovanojimų.

5.17.13. Valdybos posėdžiuose gali dalyvauti visi valdybos nariai, taip pat kiti pakviesti asmenys be balsavimo teisės.

5.17.14. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolo pradžioje privalu nurodyti dalyvaujančių valdybos narių ir pakviestų asmenų bendrą skaičių. Prie valdybos protokolo pridedamas posėdyje dalyvavusių asmenų vardinis sąrašas su parašais. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

PIRMININKAS IR PAVADUOTOJAS, GARBĖS PIRMININKAS

5.18. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos pirmininkas yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas. Jį dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas (ar narių atstovų konferencija). Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

5.19. Bendrijos pirmininkas be papildomų įgaliojimų atstovauja Vilniaus m. bendrijai „Bočiai“ visose miesto ir rajono savivaldybėse, valdymo, politinėse ir visuomeninėse institucijose.

5.20. Bendrijos pirmininkas vadovauja valdybos, visuotinio narių susirinkimo ar narių atstovų konferencijos posėdžiams, pasirašo bendrijos dokumentus, tvarko vardinius narių sąrašus, tvarko bei saugo archyvą, atsako už viešos ar reikšmingos informacijos paskelbimą sutartu būdu visiems bendrijos nariams, skiria pavedimus savo pavaduotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.21. Bendrijos pirmininkas kartu su iždininku (buhalteriu) rengia Bendrijos metinę finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitą, reguliariai atsiskaito už savo darbą visuotiniam susirinkimui (narių atstovų konferencijai), valdybai.

5.22. Bendrijos pirmininkas Bendrijos vardu sudaro įvairias sutartis, sandorius, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose. Sudaro sutartis su samdomais darbuotojais.

5.23. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ pirmininkas kartu su valdyba organizuoja savo  Bendrijos narių visuomeninę, socialinę, kultūrinę veiklą, padeda sušaukti visuotinį susirinkimą ar atstovų konferenciją.

5.24. Bendrijai esant Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ nariu, Bendrijos pirmininkas pagal pareigas yra Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ tarybos narys ir LPS „Bočiai“ suvažiavimų delegatas.

5.25. Bendrijos pirmininkas privalo pranešti LPS „Bočiai“ valdybai Bendrijoje išrinktų suvažiavimo delegatų vardus ir pavardes ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki eilinio ir ne vėliau kaip prieš savaitę iki neeilinio Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ suvažiavimo dienos.

5.26. Bendrijos pirmininkas teikia Bendrijos valdybai dvejų metų laikotarpiui tvirtinti pirmininko pavaduotojus. Jis siūlo ir konkretų jų skaičių.

5.27. Pirmininko pavaduotojai atsako už jiems pavestas veiklos sritis, vykdo visus Bendrijos pirmininko pavedimus, pavaduoja pirmininką šių įstatų numatytais atvejais, padeda pirmininkui įgyvendinti šių įstatų keliamus tikslus ir aukštesniųjų institucijų sprendimus, už savo darbą atsiskaito Bendrijos pirmininkui, valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui ar narių atstovų konferencijai). Pirmininko pavaduotojai yra ir valdybos nariais.

5.28. Esant rimtoms priežastims, pirmininko pareigas laikinai gali eiti vienas iš jo pavaduotojų, o tokio nesant – valdybos paskirtas narys.

5.29. Už sistemingus įstatų pažeidimus, už veiklą, prieštaraujančią Vilniaus m. bendrijos ,,Bočiai“ tikslams, už daromą materialinę žalą, aukštesniųjų sąjungos institucijų sprendimų nevykdymą, etikos ir moralės normų nesilaikymą, Vilniaus m. bendrijos ,Bočiai“ valdyba 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma turi teisę sustabdyti pirmininko ar jo pavaduotojų įgaliojimus. Sustabdžius pirmininko įgaliojimus, ne vėliau kaip per mėnesį, turi būti sušauktas neeilinis Bendrijos narių visuotinis susirinkimas ar narių atstovų konferencija. Tuo laikotarpiu pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš jo pavaduotojų, o jeigu jų nėra – valdybos narys.

5.30. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ Garbės pirmininko vardą asmeniui, sėkmingai dirbusiam Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ pirmininko darbą ir pasitraukusiam į užtarnautą poilsį, valdybos ar veikiančio pirmininko teikimu, suteikia visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija. Garbės pirmininkas atleidžiamas nuo nario mokesčio ir be papildomų rinkimų visada yra narių atstovų konferencijos delegatas.

 

REVIZIJOS KOMISIJA

5.31. Revizijos komisiją nuo 3 iki 5 narių dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas (ar narių atstovų konferencija) iš Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ narių, nepriklausančių valdybai. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių. Revizijos komisija dirba pagal savo parengtą reglamentą ar nuostatus, pasirašytus Bendrijos pirmininko ir patvirtintus valdybos.

5.32. Revizijos komisija tikrina Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ visą finansinę, ūkinę veiklą, tikrina, kaip panaudoja turimas lėšas pirmininkas ir iždininkas (buhalteris). Apie pastebėtus pažeidimus komisija informuoja valdybą ar visuotinį narių susirinkimą (narių atstovų konferenciją). Revizijos komisijos reikalavimu Bendrijos pirmininkas ir iždininkas (buhalteris) privalo pateikti reikiamus dokumentus ir nedelsiant pašalinti nustatytus finansinės veiklos pažeidimus.

5.33. Revizijos komisija pateikia metinį išsamų pranešimą apie finansinę, ūkinę veiklą visuotiniam narių susirinkimui (narių atstovų konferencijai).

5.34. Revizijos komisija tikrinimus rengia valdybos pavedimu arba savo iniciatyva. Apie kiekvieno tikrinimo rezultatus ji informuoja valdybą.

5.35. Revizijos komisijos pirmininkas turi teisę dalyvauti Bendrijos valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

5.36. Esant reikalui, Bendrijos finansinę, ūkinę veiklą gali patikrinti aukštesnių įgaliotų organizacijų kontrolės organai.

 

6. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

6.1. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos nario metinio mokesčio dydį nustato ir keičia visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija.

6.2. Nario mokestį renka bei jo apskaitą tvarko Bendrijos iždininkas (buhalteris).

6.3. Išimties atvejais Bendrijos valdyba gali atleisti narį nuo metinio nario mokesčio mokėjimo.

6.4. Bendrijos lėšas sudaro:

6.4.1. Kasmetiniai nario mokesčiai.

6.4.2. Fizinių ir juridinių asmenų dovanotos lėšos.

6.4.3. Valstybės ir savivaldos institucijų skirtos lėšos.

6.4.4. Labdaros organizacijų ir fondų bei nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.4.5. Lėšos už Bendrijos organizuotus projektus.

6.4.6. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas.

6.4.7. Skolintos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

6.5. Lėšoms, gaunamoms iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, sudaroma sąmata. Lėšoms iš kitų šaltinių sąmata sudaroma tik lėšas teikiančių subjektų reikalavimu.

6.6. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitoks teisėtai įgytas turtas.

6.7. Lėšos ir turtas gali būti naudojami tik šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir negali būti skirstomi Bendrijos nariams, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

6.8. Bendrijos finansinės veiklos apskaitą vykdo iždininkas (buhalteris).

6.9. Bendrijos finansinę veiklą tikrina Bendrijos revizijos komisija, Valstybės institucijos.

 

  1. BENDRIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

7.1. Reikšmingi Bendrijos veiklai pranešimai ir skelbimai, kuriais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, turi būti patalpinti dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ir Bendrijos internetiniuose puslapiuose, likus ne trumpesniam kaip teisės aktų nustatytam terminui. Už savalaikį viešos informacijos skelbimą atsako Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ pirmininkas. Kiti pranešimai ir skelbimai bendrijos nariams siunčiami laiškais, elektroniniu paštu, pranešami valdybos posėdžių metu, telefonu ar susisiekiama asmeniškai.

7.2. Bendrijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba laiškais paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Bendrijos buveinėje.

7.3. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

8. BENDRIJOS REORGANIZAVIMO, FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ LIKVIDAVIMO IR TURTO LIKVIDAVIMO TVARKA

 

8.1. Priimti sprendimą reorganizuoti Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus m. bendriją ir patvirtinti reorganizavimo projektą, steigti filialus ir atstovybes (skyrius ir klubus) turi teisę Bendrijos visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija ne mažesne kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

8.2. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ veikla pasibaigia jos visuotiniam narių susirinkimui ar narių atstovų konferencijai ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma nusprendus likviduoti Bendriją ir ją išregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tai yra išimtinė visuotinio narių susirinkimo ar narių atstovų konferencijos teisė spręsti dėl Bendrijos veiklos nutraukimo. Bendrijos veikla taip pat gali būti baigta Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos ar teismo sprendimu.

8.3. Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

8.4. Institucija, nusprendusi likviduoti Vilniaus m. bendriją „Bočiai“, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija ir jos valdymo organai netenka įgaliojimų. Valdymo organų funkcijas atlieka likvidatorius. Apie bendrijos likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ir  Bendrijos internetiniuose puslapiuose įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

8.5. Pasibaigus Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Bendrijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi Bendrijos įstatuose nurodytiems tikslams ar kitiems viešiesiems asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendriją.

9. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

9.1. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ buveinė keičiama valdybos sprendimu.

 

10. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 

10.1. Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka. Pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo gali pateikti Bendrijos valdyba, o jai – visi Bendrijos nariai.

10.2. Bendrijos įstatus priima, keičia ir papildo visuotinis narių susirinkimas ar narių atstovų konferencija ne mažesne kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tai išimtinė visuotinio narių susirinkimo ar narių atstovų konferencijos teisė.

10.3. Visuotiniam narių susirinkimui ar narių atstovų konferencijai priėmus sprendimą pakeisti Bendrijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Vilniaus m. bendrijos „Bočiai“ pirmininkas arba susirinkimo (konferencijos) įgaliotas asmuo.

10.4. Bendrijos įstatų pakeitimai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

10.5. Įstatų pakeitimai ir papildymai priimti LPS ,,Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos narių atstovų konferencijoje 2021 m. birželio 17 d. ir pasirašyti 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai” Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė

 

Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2021 m. rugpjūčo 12 d.

Kodas 193267272

ABOUT US

LPS Bočiai Vilniaus miesto bendrija / BOCIAI Lithuanian Association of Retired Persons, Vilnius Community (abbr. Vilnius Bociai Community)

Bociai is a countrywide non-profit, non-partisan organization working to address the needs and interests of elderly people in the Republic of Lithuania. Although primarily aimed at retired persons from age 60 and upwards, membership is open to all interested persons irrespective of age, whether working or retired. It is founded and headquartered in Vilnius since 1991.  The Vilnius Bociai association unites 20 chapters in the capital city with more than 1200 registered members. Major part – 80 percent of members have academic education.

 

      The goal of the organization is to help senior citizens to remain physically and intellectually active by participating in health projects, travelling, educational, sports and cultural activities. To name a few: members of Vilnius Bociai Community are often   offered special discounts on theatre tickets. There are 15 amateur song and dance ensembles in the organization, which are quite often invited by different institutions to perform on various occasions.  Vilnius Bociai Community with support of Vilnius municipality has launched the annual festivities of the White Picnic at the White Bridge, which is becoming a popular event in the city in early summer.

 

     In order to fight the risk of poverty and social inequality of the elderly a continual dialogue is conducted with governmental authorities. Four mass manifestations to obtain more adequate pensions have been organized by Vilnius Bociai Community during the last two years. The leaders of Vilnius Bociai frequently represent the interests of elderly people in discussions on TV broadcasts, radio and other mass media.  Vilnius Bociai  maintain cordial relationships with similar organizations in Estonia, Latvia, and Belarus, as well as with expatriate Lithuanians in USA and Ireland.