Apie mus/About us

VBB su logotipu Kaštonuose (832x1024)

APIE MUS

2024 m.

Vilniaus Bočių bendrijoje buvo 1045 nariai.

2023 m.

Bendrijos narių atstovų neeilinėje konferencijoje 2023 m. rugsėjo 5 d. visuotiniu balsavimu buvo priimtas nutarimas atsiskirti nuo Lietuvos pensininkų sąjungos – LPS „Bočiai“ ir toliau veikti kaip savarankiška Vilniaus Bočių bendrija.

Atsiskyrimo motyvai: nepakankamas centrinės struktūros veiklumas, organizacijos Įstatų nesilaikymas LPS „Bočiai“ sąjungoje ir iš to išplaukiančių konfliktinių situacijų nepaisymas.

 

2022 m. pradžioje Vilniaus Bočių bendrija bendrija jungė 960 narių. Asociacijoje per pandemiją narių ir skyrių skaičius sumažėjo: šiuo metu veikia 18 skyrių ir klubų bei 16 meno saviveiklos kolektyvų.

Vykdomos veiklos daugiausia finansuojamos iš SADM projektams skiriamų lėšų, o taip pat iš nario mokesčio. Projektai tęstiniai, juose kasmet dalyvauja apie 800-850 narių.

Vilniaus Bočių bendrija 2019 m. pradžioje jungė 1250 narių. Aktyvi Lietuvos nevyriausybinė organizacija veikia kaip asociacija, sudaryta iš 20 skyrių ir klubų. Bendrijoje veikia 16 meno saviveiklos kolektyvų.

Bendrija plėtoja visuomeninę kultūrinę veiklą, rengia koncertus, susitikimus su pagyvenusiais žmonėmis, jaunimu, vaikų ir senelių globos namais, pažymi visuomenės iškilias datas, rūpinasi senjorų laisvalaikio organizavimu, rengia pažintines išvykas, keliones, plėtoja kvalifikacinių įgūdžių tobulinimą. Pastaruoju metu skiriamas didesnis dėmesys medicininėms žinioms, sveikos gyvensenos renginiams, socialinėms bei ekonomėms naujienoms. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe rengiamos bendros paskaitos ir seminarai sveikatos, sveikos gyvensenos klausimais, juose dalyvauja patyrę Vilniaus miesto gydymo įstaigų specialistai. Dėka vykdomų projektinių programų rengiame vyresnio amžiaus žmonių profilaktinius sveikatos patikrinimus, sergantiems sąnarių ir stuburo ligomis sudaromos sąlygos nemokamai atlikti fizioterapijos ir vandens procedūras, mokomasi jogos pratimų. Organizuojame projektus ir edukacinius renginius, įgalinančius perduoti vyresniųjų patirtį jaunimui, skatiname bendrą kartų sportavimą, ugdome jaunimo pagarbą vyresniesiems.

Vilniaus „Bočių“ bendrija 1991 m. lapkričio mėnesį buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje.  Bendrijos pirmąja pirmininke buvo išrinkta įžymi estrados dainininkė, dainų autorė, poezijos ir dailės meno kūrėja Lilijana Ablėnaitė-Miškinienė, neseniai įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausiai scenoje išsilaikiusi atlikėja. Beveik po dvejų metų pirmininko pareigas perėmė Danutė Baginskienė, po jos Juozas Šimulionis, o Albinas Cibulskas pirmininko pareigas ėjo 9 metus paeiliui, 1996-2005 metais. Vėliau, 2005- 2008 metais pirmininkais buvo renkami Ona Gasparavičiūtė, nuo 2008 metų du metus Povilas Butkus, nepilnus metus –  Donatas Papaurėlis, o 2011-2016 m. vėl Povilas Butkus.

Dėkojame jiems už ilgą ir nuoseklų darbą bendrijos labui!

vadovai

Vilniaus bendrija 2020 m. jungė 20 skyrių, nario mokestį mokėjo 1249 asmenys (organizacijos struktūrą ir kontaktus žr. mūsų tinklapyje www.vilniausbociai.lt). Didžiausi ir aktyviausi skyriai: Vilkpėdės, Naujamiesčio, Antakalniečių, Šeškinės, Bičiulių. Jiems vadovauja atsidavusios, nepailstančios ir kūrybingos pirmininkės S. Ligeikienė, O. Židonytė (perėmė vairą iš R. Uždavinienės), G. Berkelienė, G. Radušienė, V. Račkauskienė. Bendrijoje veikia 15 meno kolektyvų, užsienio kalbų klubas. Vienas mėgstamiausių bočių užsiėmimų yra kelionės po Lietuvą ir užsienį.  Net septyni skyriai nuolat organizuoja įvairias pažintines keliones bei narių poilsį Baltijos pajūryje. Kol nebuvo pandemijos, kasmet keli autobusai linksmai dardėdavo į Vilniaus Bočių organizuojamus Vasaros festivalius Gardine, Gižycke, Piarnu. Šiuose renginiuose prie mūsų prisijungdavo ir smagūs kolegos iš Estijos bei Latvijos.  Kasdieniam gyvenime skyriai veikia savarankiškai, turi savo darbo planus, rengia šventes, o nariai susitinka ir bendruose renginiuose. Lietuvos 100-metį iškilmingai pažymėjome Vyriausybės rūmuose, kur vyko didelis koncertas, skyrių pirmininkams apdovanojimus teikė Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė.

2016 metais, sudarius bendradarbiavimo sutartį su LVŽS partija, ypač didelį dėmesį imta skirti socialiniams ir pensijų didinimo klausimams. Vyko dažni susitikimai ir diskusijos su valdžios ir vyriausybės atstovais, daug kalbėta ir su bendrijos nariais skyriuose. Per keletą metų suorganizuoti 5 masiniai mitingai, į juos kviesdavome ir LPŽA bei profsąjungų atstovus. Duodavome interviu, buvome kviečiami į televizijos laidas. Manome, kad prisidėjome prie to, jog 2018 m. pagaliau buvo nutrauktas ilgametis daugiamilijoninių sumų pervedinėjimas iš Sodros pensijų biudžeto į  privačius II pakopos fondus. Pensijas pradėta indeksuoti, kas užtikrino jų augimą. 2019 m. „Žinių radijuje“  inicijavome ne vieną radijo laidą „Atviras pokalbis“, kvietėme į jas mus dominančius pašnekovus. Bendrijos veiklos kryptys daug kur sutampa su Eurag Lietuva asociacijos tikslais.

Asociacija nuo seno vykdo taip pat įvairius edukacinius, sporto bei sveikatinimo projektus.  Natūralu, kad kelionių ir projektų vykdymo metu visada atsiranda vietos ne tik koncertiniam pasirodymui, bet ir smagiai dainai, nuoširdžiam pabendravimui.

Bendrijos Įstatai

VILNIAUS  BOČIŲ BENDRIJA

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vilniaus Bočių bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

1.2. Asociacijos pavadinimas – Vilniaus Bočių bendrija (įstatų tekste – Bendrija). Bendrija vienija fizinius asmenis – pensininkus ir priešpensinio amžiaus (vyresnius kaip 50 metų) asmenis, siekiančius vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo ir geresnio savo interesų atstovavimo valstybinėse institucijose ir žiniasklaidoje. Bendrijos nariais gali tapti ir juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka šios Bendrijos įstatiniams tikslams.

1.3. Bendrija yra nevyriausybinė savanoriška organizacija ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei laikydamasi šių įstatų (toliau tekste – Įstatai).

1.4. Bendrijos nariais yra fiziniai asmenys – Lietuvos piliečiai pensininkai ir priešpensinio amžiaus (vyresni kaip 50 metų) asmenys. Bendrijos nariais gali būti ir gyvenantys užsienyje asmenys, gaunantys įstatymais numatytas pensijų rūšis, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, partiškumo, religijos ir lyties. Nariai – fiziniai asmenys gali jungtis į Bendrijos struktūrinius – teritorinius padalinius filialus ir atstovybes (skyrius, klubus), kurie gali veikti ir kaip savarankiški juridiniai asmenys, jei jų veikla neprieštarauja Bendrijos Įstatams.

1.5. Bendrija turi savo simboliką ir atributiką, antspaudą su pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat gali turėti sąskaitas užsienio valstybių bankuose. Bendrija už savo prievoles atsako visu savo turtu, tačiau nėra atsakinga už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Bendrijos prievoles.

1.6. Bendrijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d.

1.7. Bendrijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Bendrijos narius vienija bendras tikslas – sulaukus vyresnio amžiaus, išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais, tai grindžiant kiekvieno iniciatyva ir galimybėmis. Veikla turi būti įdomi, naudinga patiems nariams, visuomenei ir Tėvynei.

2.2. Bendrijos pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra visų lygių valstybinėse  institucijose atstovauti savo narių ekonominiams, socialiniams, kultūriniams interesams; organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, kursus, leidybinę veiklą, dalyvauti įvairiuose projektuose; teikti visuomenei ir savo nariams politinio, teisinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio pobūdžio informaciją apie vyresnių žmonių padėtį bei reikalus Lietuvoje ir visame pasaulyje. Įgyvendinant principą „Mokytis visą gyvenimą!“, teikti savo nariams mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, organizuoti jų meninės saviraiškos veiklą, propaguoti klubinius užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas bei siekti kuo visapusiškesnio savo narių interesų tenkinimo.

3. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrija Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie Bendrijos veiklą, propaguoti jos tikslus ir uždavinius; užsiimti leidyba, steigti visuomenės informavimo priemones.

3.1.2. Organizuoti įvairius mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus.

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, mitingus, demonstracijas, piketus, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius.

3.1.4. Pirkti, nuomoti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti ir juo naudotis bei disponuoti.

3.1.5. Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

3.1.6. Įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos

įstatymus, viešąsias įstaigas ir kitus juridinius asmenis, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis.

3.1.7. Steigti fondus.

3.1.8. Gauti lėšų ar kitokio turto iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų.

3.1.9. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, gavusi paramos gavėjo statusą, tapti paramos gavėju ir gauti paramą.

3.1.10. Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

3.1.11. Bendradarbiauti su kitomis vyresnio amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir  užsienyje.

3.1.12. Būti kitų vyresnio amžiaus žmonių asociacijų steigėja.

3.1.13. Steigti savo filialus ir atstovybes (skyrius, klubus). Filialas ar atstovybė (skyrius, klubas) veikia pagal Vilniaus Bočių bendrijos patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus filialo ar atstovybės (skyriaus, klubo) pavadinimas, veiklos tikslai, organai ir jų kompetencija, kitos Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nuostatos.

3.1.14. Bendrija gali būti ir kitų asociacijų nariu, jei jų veikla neprieštarauja Bendrijos įstatams.

3.2. Bendrija yra nepolitinė organizacija, tačiau visų lygių rinkimuose gali remti kandidatus ir partijas, kurių rinkimų programose yra numatyta atstovauti teisėtiems Lietuvos pensininkų ir priešpensinio amžiaus (vyresnių kaip 50 metų) asmenų interesams ir reikalavimams.

3.3. Bendrijai draudžiama:

3.3.1.Neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn bendrijos nariui, valdybos nariui, darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus Įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

3.3.2. Mokėti Bendrijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendrijos turto dalį, viršijančią nario mokestį.

3.3.3. Bet kokia forma skirstyti Bendrijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, atlygį už veiklą Bendrijos valdymo organuose, darbo užmokestį darbo sutarties pagrindu, autorinės sutarties pagrindu mokamą autorinį honorarą, atsiskaitymus už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.

4. BENDRIJOS NARIAI, RĖMĖJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai pensininkai ir priešpensinio amžiaus (vyresni kaip 50 metų) asmenys dėl priėmimo į Vilniaus Bočių bendriją kreipiasi su rašytiniu prašymu, jį pateikiant valdybai ar atitinkamam filialui ar atstovybei (skyriui, klubui). Prašyme reikia nurodyti, kad asmuo pripažįsta Bendrijos Įstatų keliamus tikslus ir uždavinius. Asmeniui tapus šios Bendrijos nariu, nedraudžiama tapti kitų asociacijų nariu.

4.2. Naujas narys priimamas Bendrijos ar atitinkamai  filialo arba atstovybės (skyriaus, klubo) valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma.

4.2.1. Bendrijos teritorinių padalinių – filialų ar atstovybių (skyrių, klubų) narius atstovauja šių padalinių narių visuotiniame susirinkime išrinktas vadovas (pirmininkas) ar kitas susirinkimo įgaliotas asmuo.

4.3. Fizinio asmens narystė Bendrijoje įforminama jo parašu vardiniame narių sąraše. Narių sąraše reikia nurodyti asmens pilną vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą ir, esant galimybei – elektroninį paštą bei telefono numerį.

4.4. Bendrijos narių sąrašus tvarko Bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

4.5. Bendrijos nario teisės:

4.5.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje);

4.5.2. rinkti ir būti renkamas, formuojant Bendrijos valdymo ir kontrolės organus;

4.5.3. valdybos nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis Bendrijos baze, įranga, teikiamomis paslaugomis;

4.5.4. susipažinti su narių sąrašu, Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.5.5. kreiptis su klausimais, pareiškimais, pasiūlymais į bet kurį valdymo organą ar jo narį ir gauti motyvuotą atsakymą

4.5.6. asmeniškai dalyvauti posėdyje, kuriame svarstoma jo veikla;

4.5.7. bet kada išstoti iš Bendrijos apie tai raštu pranešus Bendrijos pirmininkui arba filialo ar atstovybės (skyriaus, klubo) vadovui ar valdybai, atsižvelgiant į tai, kuriuose sąrašuose narys įrašytas. Tokiu atveju, nario mokestis ar kitaip Bendrijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.6. Aktyviausi Bendrijos nariai gali būti apdovanojami Vilniaus bočių bendrijos  Padėkos raštais ir kitaip pagerbiami, o ypač nusipelniusiems Bendrijos nariams valdyba gali suteikti Garbės nario vardą.

4.7. Bendrijos nariai privalo būti tolerantiški kitiems Bendrijos nariams, gerbti jų nuomonę ir pažiūras, nepažeisti nario etikos ir moralės normų, mokėti nustatyto dydžio nario mokestį, laikytis Bendrijos Įstatų.

4.8. Už neetišką elgesį Bendrijos valdyba turi teisę pareikšti nariui viešą papeikimą, kuris įrašomas į posėdžio protokolą.

4.9. Narys gali būti  pašalintas iš Bendrijos už sistemingą Įstatų nesilaikymą, už veiklą, prieštaraujančią Bendrijos tikslams, už daromą materialinę žalą, už nario mokesčio nemokėjimą be pateisinamos priežasties, už nario etikos ir moralės normų pažeidimus. Sprendimą pašalinti  Bendrijos narį priima Bendrijos arba filialo ar atstovybės (skyriaus, klubo) valdyba 2/3 balsų dauguma.

4.10. Sprendimą dėl pašalinimo Bendrijos narys gali apskųsti visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai).

4.11. Bendrijos rėmėju gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių pilietis ar juridinis asmuo, pritariantis Bendrijos tikslams ir uždaviniams ir pareiškęs norą tapti rėmėju. Rėmėjas nemoka nario mokesčio, jis turi visas nario teises, išskyrus balsavimo teisę.

5. BENDRIJOS ORGANAI,JŲ FUNKCINĖ KOMPETENCIJA

5.1.Bendrijoje yra šie organai:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas arba narių atstovų konferencija yra aukščiausiasis organas.

5.1.2. Kolegialus valdymo organas – Bendrijos valdyba.

5.1.3. Vienasmenis valdymo organas –  Bendrijos pirmininkas

5.1.4. Kontrolės organas – Bendrijos revizijos komisija.

5.2. Kiti valdymo organai Bendrijoje nesudaromi.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS (KONFERENCIJA)

5.3. Bendrijos aukščiausiasis organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Jeigu Bendrijoje yra daugiau kaip 300 (trys šimtai) narių, kviečiama narių atstovų (delegatų) konferencija, kuri turi visas visuotinio narių susirinkimo teises.

5.4. Visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) vietą, laiką, preliminarią darbotvarkę, narių atstovavimo normas nustato Bendrijos valdyba ir sutartu būdu praneša visiems nariams ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Esant reikalui, gali būti šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas (konferencija), kurį inicijuoja valdyba arba 1/3 valdybos narių.

5.5. Konferencijos delegatais yra Bendrijos filialų ar atstovybių (skyrių, klubų) narių visuotiniame susirinkime išrinkti Bendrijos narių atstovai – delegatai. Konferencijos delegatai renkami atviru balsavimu pagal Bendrijos valdybos nustatytas kvotas, tačiau ne daugiau kaip 1 (vienas) atstovas nuo 10 (dešimties) narių, išskyrus atvejus, kai Bendrijos padalinyje (skyriuje, klube) yra mažiau kaip 10 (dešimt) narių. Neskaitlingų Bendrijos padalinių įstatinė balsavimo teisė konferencijoje užtikrinama pasiunčiant į konferenciją vieną delegatą (paprastai padalinio vadovą). Vienas delegatas  konferencijoje turi vieną balsą.

5.5.1. Konferencijos delegatais be rinkimų pagal pareigas yra Bendrijos, filialų ar atstovybių (skyrių, klubų) vadovai (pirmininkai).

5.5.2. Bendrijos konferencijoje kiekvienam delegatui registracijos metu pasirašytinai išduodamas balsavimo biuletenis.

5.6. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) dirba pagal posėdžio pradžioje patvirtintą darbo reglamentą ir darbotvarkę.

5.7. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija):

5.7.1. Keičia Bendrijos įstatus

5.7.2. Nustato Bendrijos strategines veiklos gaires.

5.7.3. Renka (atšaukia) Bendrijos pirmininką atviru balsavimu.

5.7.4. Renka (atšaukia) valdybos narius (nuo 5 iki 25) atviru balsavimu.

5.7.5. Renka (atšaukia) Revizijos komisijos narius (nuo 3 iki 5) atviru balsavimu.( Revizijos komisijos nariais negali būti renkami valdybos nariai, bendrijos pirmininkas ir jo pavaduotojai).

5.7.6. Svarsto Bendrijos valdybos veiklą.

5.7.7. Tvirtina Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.

5.7.8. Nagrinėja Apeliacijas dėl Bendrijos narių pašalinimo.

5.7.9. Nustato Bendrijos nario metinio mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką.

5.7.10. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

5.7.11. Priima sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo.

5.8. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) teisėtas, jeigu jame dalyvauja (konferencijoje – atstovauja) daugiau pusės bendrijos narių (konferencijos delegatų).

5.9. Visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) sprendimai priimami paprastą balsų dauguma, išskyrus įstatų priėmimą, papildymą ar pakeitimą, Bendrijos reorganizavimą ar likvidavimą, kuriems reikia 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių (konferencijos delegatų) balsų daugumos. Valdybai išrinkti reikia daugiau kaip pusės susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančių bendrijos narių (konferencijos delegatų) balsų (50% +1 balsas).

5.10. Jeigu visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje) nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po dviejų savaičių turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas (konferencija), kurie turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo (konferencijos) darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime (konferencijoje) dalyvavo Bendrijos narių (konferencijos delegatų).

5.11. Visuotiniai narių susirinkimo (konferencijos) posėdžiai protokoluojami ir pasirašomi visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) pirmininko ir protokolą rašiusio sekretoriaus. Visuotinio susirinkimo nariai (konferencijos delegatai) registruojami pasirašytinai. Registracijos sąrašai pridedami prie protokolų.

VALDYBA

5.12. Kolegialus Bendrijos valdymo organas yra valdyba, kurią sudaro Bendrijos pirmininkas, jo pavaduotojai, Bendrijos Garbės pirmininkas ir visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) dvejiems metams išrinkti (nuo 5 iki 25) valdybos nariai. Valdyba kasmet atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui ( konferencijai).

5.13. Valdybos nariu gali būti renkamas tik Bendrijos narys, veiksnus fizinis asmuo. Valdybos nariais renkami Bendrijos struktūrinių padalinių – filialų ar atstovybių (skyrių, klubų) vadovai (pirmininkai).

5.14. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmajame posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo renkamas Bendrijos pirmininkas.

5.15. Valdybos nariai pirmajame posėdyje pasiskirsto pareigomis, išrenka sekretorių, pirmininko pasiūlymu tvirtina iždininką (buhalterį), iš valdybos narių Bendrijos pirmininko pasirinkimu tvirtina jo pavaduotojus.

5.16. Valdybos posėdžius kartą per mėnesį šaukia valdybos pirmininkas (jam nesant – pavaduotojas). Valdybos sprendimai teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

5.17. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

5.18. Už Bendrijos nario veiklą valdyboje gali būti atlyginama.

5.19. Bendrijos iždininku (buhalteriu) gali būti tvirtinamas ir ne Bendrijos narys. Jam pagal darbo sutartį gali būti mokamas valdybos nustatyto dydžio atlyginimas.

5.20. Bendrijos pirmininkui ir iždininkui (buhalteriui) gali būti mokamas atlyginimas, kurio dydį bei sąlygas turi patvirtinti valdyba savo sprendimu.

5.21. Valdybos kompetencijai priklauso:

5.21.1. Bendrijos pirmininko pasiūlytų kandidatų į jo pavaduotojus tvirtinimas. Jų skaičių nustato pirmininkas.

5.21.2. Spręsti visus, nepriskirtus visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai) Bendrijos valdymo, organizacinius, finansinius, ūkinius, einamuosius klausimus, siekiant įgyvendinti Bendrijos tikslus ir uždavinius.

5.21.3. Bendrijos filialų ar atstovybių (skyrių, klubų) steigimas.

5.21.4. Kviesti eilinį ir neeilinį visuotinį narių susirinkimą (konferenciją), nustatant jo datą, vietą, darbotvarkę.

5.21.5. Kviečiant konferenciją, nustatyti narių atstovavimo normą, delegatų rinkimo tvarką.

5.21.6. Kartu su Bendrijos pirmininku parengti metinę veiklos ataskaitą visuotiniam narių  susirinkimui (konferencijai).

5.21.7. Ruošti projektus ir priimti sprendimus dėl lėšų panaudojimo.

5.21.8. Analizuoti iždininko (buhalterio) ataskaitą apie lėšų panaudojimą.

5.21.9. Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su kitomis organizacijomis.

5.21.10. Priimti sprendimus dėl naujų narių priėmimo.

5.21.11. Spręsti dėl nario pašalinimo iš Bendrijos 2/3 balsų dauguma.

5.21.12. Spręsti dėl Bendrijos pirmininko ar kito valdybos nario atlygio už jo veiklą Bendrijoje.

5.21.13. Spręsti dėl nusipelniusių Bendrijos narių apdovanojimo ar dėl Garbės nario vardo suteikimo.

5.22. Valdybos posėdžiuose be valdybos narių gali dalyvauti kiti pakviesti asmenys, kurie posėdyje neturi balsavimo teisės.

5.23. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolo pradžioje privalu nurodyti dalyvaujančių valdybos narių ir pakviestųjų skaičių. Prie valdybos protokolo pridedamas posėdyje dalyvavusių asmenų vardinis sąrašas su parašais. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

PIRMININKAS, PAVADUOTOJAS (AI), GARBĖS PIRMININKAS (AI)

5.24. VILNIAUS BOČIŲ BENDRIJOS pirmininkas yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas. Jį dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas (konferencija). Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

5.25. Bendrijos pirmininkas be papildomų įgaliojimų atstovauja Bendrijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei politinėse ir visuomeninėse organizacijose.

5.26. Bendrijos pirmininkas vadovauja valdybos posėdžiams, pasirašo Bendrijos dokumentus, tvarko vardinius narių sąrašus, kaupia ir saugo Bendrijos archyvą, atsako už Bendrijos nariams aktualios informacijos  paskelbimą, skiria pavedimus savo pavaduotojams ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.27. Bendrijos pirmininkas karu su iždininku (buhalteriu) rengia Bendrijos metinę finansinės ir ūkinės veiklos ataskaitą, reguliariai atsiskaito už savo darbą visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai), valdybos posėdžiuose informuoja valdybos narius apie Bendrijai svarbius pokyčius ir spręstinus klausimus.

5.28. Bendrijos pirmininkas Bendrijos vardu sudaro įvairius sandorius, pasirašo sutartis,  atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose.

5.29. Pirmininko pavaduotojai atsako už jiems pavestas veiklos sritis, vykdo visus Bendrijos pirmininko pavedimus, pavaduoja pirmininką šių Įstatų numatytais atvejais, padeda pirmininkui įgyvendinti Bendrijai keliamus tikslus ir uždavinius.

5.30. Esant rimtoms priežastims, kai Bendrijos pirmininkas negali atlikti patikėtų funkcijų, pareigas laikinai gali eiti vienas iš jo pavaduotojų, o tokio nesant – valdybos paskirtas narys.

5.31. Už sistemingus Įstatų pažeidimus, už veiklą, prieštaraujančią Bendrijos interesams,  valdyba 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma turi teisę sustabdyti pirmininko ar jo pavaduotojų įgaliojimus. Sustabdžius pirmininko įgaliojimus, ne vėliau kaip per mėnesį, turi būti sušauktas neeilinis Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (konferencija). Tuo laikotarpiu pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš jo pavaduotojų, o jeigu jų nėra – valdybos narys.

5.32. Sėkmingai dirbusiam Bendrijos pirmininko darbą ir pasitraukusiam iš pirmininko pareigų Bendrijos nariui, valdybos teikimu, visuotinis narių susirinkimas (konferencija) suteikia VILNIAUS BOČIŲ BENDRIJOS Garbės pirmininko vardą. Garbės pirmininkas atleidžiamas nuo Bendrijos nario mokesčio ir be papildomų rinkimų įgyja teisę dalyvauti visuose Bendrijos valdymo organuose ir renginiuose.

REVIZIJOS KOMISIJA

5.33. Revizijos komisiją (nuo 3 iki 5 narių) dvejiems metams renka visuotinis narių susirinkimas (konferencija) iš Bendrijos narių, nepriklausančių valdybai. Revizijos komisija iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių. Revizijos komisija dirba pagal savo parengtą reglamentą ar nuostatus, pasirašytus Bendrijos pirmininko ir patvirtintus valdybos.

5.34. Revizijos komisija tikrina visą Bendrijos finansinę – ūkinę veiklą, nagrinėja, kaip panaudoja turimas lėšas valdyba, pirmininkas ir iždininkas (buhalteris). Apie pastebėtus pažeidimus komisija informuoja valdybą ar visuotinį narių susirinkimą (konferenciją). Revizijos komisijos reikalavimu Bendrijos pirmininkas ir iždininkas (buhalteris) privalo pateikti reikiamus dokumentus ir nedelsiant pašalinti nustatytus finansinės veiklos pažeidimus.

5.35. Revizijos komisija kasmet pateikia išsamų pranešimą apie finansinę – ūkinę veiklą visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai).

5.36. Revizijos komisija tikrinimus rengia valdybos pavedimu arba savo iniciatyva. Apie kiekvieno tikrinimo, kurį inicijavo valdyba, rezultatus ji informuoja valdybą.

5.37. Revizijos komisijos pirmininkas turi teisę dalyvauti Bendrijos valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

5.38. Esant reikalui, Bendrijos finansinę – ūkinę veiklą, kuri vykdoma Bendrijai skirtomis trečiųjų asmenų lėšomis, gali patikrinti atitinkamai įgaliotos kontrolės institucijos.

6. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

6.1. Bendrijos nario metinio mokesčio dydį nustato ir keičia visuotinis narių susirinkimas (konferencija).

6.2. Nario mokestį renka bei jo apskaitą tvarko Bendrijos iždininkas (buhalteris).

6.3. Išimties atvejais Bendrijos valdyba gali atleisti narį nuo metinio nario mokesčio mokėjimo.

6.4. Bendrijos lėšas sudaro:

6.4.1. Kasmetiniai nario mokesčiai.

6.4.2. Fizinių ir juridinių asmenų dovanotos lėšos.

6.4.3. Valstybės ir savivaldos institucijų skirtos lėšos.

6.4.4. Labdaros organizacijų ir fondų bei nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.4.5. Lėšos už Bendrijos organizuotus projektus.

6.4.6. Skolintos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

6.5. Lėšoms, gaunamoms iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, sudaroma sąmata. Lėšoms iš kitų šaltinių sąmata sudaroma tik lėšas teikiančių subjektų reikalavimu.

6.6. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės ir kitoks teisėtai įgytas turtas.

6.7. Lėšos ir turtas gali būti naudojami tik Bendrijos Įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir negali būti skirstomi Bendrijos nariams, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

6.8. Bendrijos finansinės veiklos apskaitą vykdo iždininkas (buhalteris).

6.9. Bendrijos finansinę veiklą tikrina Bendrijos revizijos komisija, o įstatymų numatytais atvejais ir valstybės institucijos.

7. BENDRIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 7.1. Reikšmingi Bendrijos veiklai pranešimai ir skelbimai, talpinami Bendrijos internetiniuose puslapiuose, o išskirtiniais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama vieša informacija, talpinami VĮ Registrų centro internetiniame leidinyje ,,Informaciniai pranešimai“, taip pat, siunčiami Bendrijos nariams laiškais, elektroniniu paštu, pranešami valdybos posėdžių metu, telefonu ar susisiekiama asmeniškai. Už savalaikį viešos informacijos skelbimą atsako Bendrijos pirmininkas.

7.2. Bendrijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba laiškais paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Bendrijos buveinėje.

7.3. Bendrijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

 

8. BENDRIJOS PERTVARKYMO, REORGANIZAVIMO AR LIKVIDAVIMO IR TURTO PERLEIDIMO TVARKA

8.1. Priimti sprendimą pertvarkyti. reorganizuoti ar likviduoti Bendriją ir patvirtinti reorganizavimo projektą, turi teisę Bendrijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma.

8.2. Bendrijos veikla taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos ar teismo sprendimu.

8.3. Bendrijos reorganizavimas ar likvidavimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių Įstatų nustatyta tvarka.

8.4. Institucija, nusprendusi likviduoti Bendriją, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Bendrijos  organai netenka įgaliojimų. Valdymo organų funkcijas atlieka likvidatorius. Apie Bendrijos likvidavimą turi būti paskelbta VĮ Registrų centro internetiniame leidinyje ,,Informaciniai pranešimai“ ir Bendrijos internetiniuose puslapiuose įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

8.5. Pasibaigus Bendrijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visų likviduojamos Bendrijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitai ar kitoms asociacijoms, kurių tikslai artimi Bendrijos Įstatuose nurodytiems tikslams ar kitiems viešiesiems asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Bendriją.

9. BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

9.1. Bendrijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.

9.2. Pakeitus buveinės adresą, apie tai informuojamas Juridinių asmenų registras.

10. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

10.1. Bendrijos Įstatai keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų numatyta tvarka. Siūlymus dėl Įstatų keitimo ir/ar papildymo gali pateikti Bendrijos valdyba ir kiekvienas Bendrijos narys.

10.2. Bendrijos Įstatus keičia ir/ar papildo visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ne mažesne kaip 2/3 susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančių narių (konferencijos delegatų) balsų dauguma.

10.3. Visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai) priėmus sprendimą pakeisti Bendrijos Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas (nauja redakcija) ir jį pasirašo Bendrijos pirmininkas arba susirinkimo (konferencijos) įgaliotas asmuo.

10.4. Bendrijos įstatų pakeitimai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

10.5. Įstatai priimti Bendrijos narių atstovų konferencijoje 2023 m. rugsėjo 5 d. ir pasirašyti 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

Kodas 193267272

Pirmininkė
Vilija Tūrienė

ABOUT US

Vilniaus miesto bendrija / BOCIAI Lithuanian Association of Retired Persons, Vilnius Community
VILNIUS BOCIAI COMMUNITY

Bociai is a countrywide non-profit, non-partisan organization working to address the needs and interests of elderly people in the Republic of Lithuania. Although primarily aimed at retired persons from age 60 and upwards, membership is open to all interested persons irrespective of age, whether working or retired. It is founded and headquartered in Vilnius since 1991.  The Vilnius Bociai association unites 20 chapters in the capital city with more than 1200 registered members. Major part – 80 percent of members have academic education.

 

      The goal of the organization is to help senior citizens to remain physically and intellectually active by participating in health projects, travelling, educational, sports and cultural activities. To name a few: members of Vilnius Bociai Community are often   offered special discounts on theatre tickets. There are 15 amateur song and dance ensembles in the organization, which are quite often invited by different institutions to perform on various occasions.  Vilnius Bociai Community with support of Vilnius municipality has launched the annual festivities of the White Picnic at the White Bridge, which is becoming a popular event in the city in early summer.

 

     In order to fight the risk of poverty and social inequality of the elderly a continual dialogue is conducted with governmental authorities. Four mass manifestations to obtain more adequate pensions have been organized by Vilnius Bociai Community during the last two years. The leaders of Vilnius Bociai frequently represent the interests of elderly people in discussions on TV broadcasts, radio and other mass media.  Vilnius Bociai  maintain cordial relationships with similar organizations in Estonia, Latvia, and Belarus, as well as with expatriate Lithuanians in USA and Ireland.